ยุคสมัยทางศิลปะ » ศิลปะขอมหรือเขมรโบราณ พุทธศตวรรษที่ 16-18

 
ปราสาทพระวิหาร ตั้งอยู่บนยอดเขาพระวิหารในเทือกเขาพนมดงรัก ที่กั้นเขตแดน ไทย – กัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ แห่งเขมร เมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๕๘๑ ลักษณะสถาปัตยกรรม เริ่มตั้งแต่ทางลาดต่ำเชิงเขาเป็นทิวขึ้นไปจนถึงผาชันสุด มีปราสาทตั้งเรียงรายอยู่ ๔ ระดับ ทำเป็นอาคารหลังคาทรงจั่ว ไม่มีเรือนยอดอย่างปราสาท ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า มณเฑียร ปลายสุดของหน้าผามีชะง่อนหินยื่นออกไป ใต้ชะง่อนหินใช้เป็นที่พักอาศัยได้ เรียกว่า เป้ยตาดี ปัจจุบันนี้เขาพระวิหารอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศกัมพูชา เขาพระวิหารในเมืองโบราณนี้ เป็นเขาที่สร้างขึ้น สูง ๕๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร กว้าง ๖๖ เมตร ใช้เสารับ ๖๘๔ ต้น ใช้หินธรรมชาติที่ประกอบเป็นเขาถึง ๒,๔๐๐ เที่ยวรถสิบล้อ ใช้ดินที่ขุดมาจากเนื้อที่ ๔๐ ไร่ปกคลุม ขนาดของเขาย่อส่วนลงมาประมาณ ๑ ใน ๑๐ ส่วน ปราสาทย่อขนาดมาเป็น ๑ ใน ๓ ของสถานที่จริง จากยอดเขาพระวิหารท่านจะสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองโบราณได้อย่างทั่วถึง
ปราสาทพระวิหาร ตั้งอยู่บนยอดเขาพระวิหารในเทือกเขาพนมดงรัก ที่กั้นเขตแดน ไทย – กัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ แห่งเขมร เมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๕๘๑ ลักษณะสถาปัตยกรรม เริ่มตั้งแต่ทางลาดต่ำเชิงเขาเป็นทิวขึ้นไปจนถึงผาชันสุด มีปราสาทตั้งเรียงรายอยู่ ๔ ระดับ ทำเป็นอาคารหลังคาทรงจั่ว ไม่มีเรือนยอดอย่างปราสาท ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า มณเฑียร ปลายสุดของหน้าผามีชะง่อนหินยื่นออกไป ใต้ชะง่อนหินใช้เป็นที่พักอาศัยได้ เรียกว่า เป้ยตาดี ปัจจุบันนี้เขาพระวิหารอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศกัมพูชา เขาพระวิหารในเมืองโบราณนี้ เป็นเขาที่สร้างขึ้น สูง ๕๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร กว้าง ๖๖ เมตร ใช้เสารับ ๖๘๔ ต้น ใช้หินธรรมชาติที่ประกอบเป็นเขาถึง ๒,๔๐๐ เที่ยวรถสิบล้อ ใช้ดินที่ขุดมาจากเนื้อที่ ๔๐ ไร่ปกคลุม ขนาดของเขาย่อส่วนลงมาประมาณ ๑ ใน ๑๐ ส่วน ปราสาทย่อขนาดมาเป็น ๑ ใน ๓ ของสถานที่จริง จากยอดเขาพระวิหารท่านจะสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองโบราณได้อย่างทั่วถึง

ปราสาทพระวิหาร ตั้งอยู่บนยอดเขาพระวิหารในเทือกเขาพนมดงรัก ที่กั้นเขตแดน ไทย – กัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ แห่งเขมร เมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๕๘๑ ลักษณะสถาปัตยกรรม เริ่มตั้งแต่ทางลาดต่ำเชิงเขาเป็นทิวขึ้นไปจนถึงผาชันสุด มีปราสาทตั้งเรียงรายอยู่ ๔ ระดับ ทำเป็นอาคารหลังคาทรงจั่ว ไม่มีเรือนยอดอย่างปราสาท ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า มณเฑียร ปลายสุดของหน้าผามีชะง่อนหินยื่นออกไป ใต้ชะง่อนหินใช้เป็นที่พักอาศัยได้ เรียกว่า เป้ยตาดี ปัจจุบันนี้เขาพระวิหารอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศกัมพูชา เขาพระวิหารในเมืองโบราณนี้ เป็นเขาที่สร้างขึ้น สูง ๕๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร กว้าง ๖๖ เมตร ใช้เสารับ ๖๘๔ ต้น ใช้หินธรรมชาติที่ประกอบเป็นเขาถึง ๒,๔๐๐ เที่ยวรถสิบล้อ ใช้ดินที่ขุดมาจากเนื้อที่ ๔๐ ไร่ปกคลุม ขนาดของเขาย่อส่วนลงมาประมาณ ๑ ใน ๑๐ ส่วน ปราสาทย่อขนาดมาเป็น ๑ ใน ๓ ของสถานที่จริง จากยอดเขาพระวิหารท่านจะสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองโบราณได้อย่างทั่วถึง

 
 

www.AncientCity.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต