ยุคสมัยทางศิลปะ » ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 19-24

 
สรรเพชญปราสาท เป็นพระที่นั่งโบราณสมัยอยุธยาตอนต้น ในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นโดยหนีจากอิทธิพลของสถาปัตยกรรมขอมและไทยเหนือ ดังนั้นพระที่นั่งองค์นี้จึงเป็นที่รวมความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสถาปัตยกรรมอยุธยาเข้าไว้ด้วยกัน พระที่นั่งสรรเพชญปราสาทใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการ ประกอบพระราชพิธีและรับแขกเมืองของพระมหากษัตริย์ เช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นท้องพระโรงออกรับราชฑูต ต่อมาเมื่อเสียกรุงครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ถูกพม่าเอาไฟเผาทิ้งทั้งองค์เหลือแต่ซากฐาน เมืองโบราณได้สร้างพระที่นั่งสรรเพชญปราสาทขึ้น โดยค้นคว้าจากหลักฐานดั้งเดิมทั้งของไทยและของต่างชาติ เช่น จดหมายเหตุ ตำนาน พระราชพงศาวดาร ประกอบกับหลักฐานที่เหลือให้เห็นอย่างคร่าวๆ โดยมากำหนดเป็นผังขึ้น ประกอบกับหลักฐานจากภาพเขียน ไม้สลัก และโบราณวัตถุ สมัยอยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน และสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงใช้พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท ณ เมืองโบราณ รับรองสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ ๒ และพระราชสวามี เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งในวันนั้นถือเป็นสิริมงคลและเป็นเสมือนวันเปิดเมืองโบราณต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการด้วย
สรรเพชญปราสาท เป็นพระที่นั่งโบราณสมัยอยุธยาตอนต้น ในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นโดยหนีจากอิทธิพลของสถาปัตยกรรมขอมและไทยเหนือ ดังนั้นพระที่นั่งองค์นี้จึงเป็นที่รวมความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสถาปัตยกรรมอยุธยาเข้าไว้ด้วยกัน พระที่นั่งสรรเพชญปราสาทใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการ ประกอบพระราชพิธีและรับแขกเมืองของพระมหากษัตริย์ เช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นท้องพระโรงออกรับราชฑูต ต่อมาเมื่อเสียกรุงครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ถูกพม่าเอาไฟเผาทิ้งทั้งองค์เหลือแต่ซากฐาน เมืองโบราณได้สร้างพระที่นั่งสรรเพชญปราสาทขึ้น โดยค้นคว้าจากหลักฐานดั้งเดิมทั้งของไทยและของต่างชาติ เช่น จดหมายเหตุ ตำนาน พระราชพงศาวดาร ประกอบกับหลักฐานที่เหลือให้เห็นอย่างคร่าวๆ โดยมากำหนดเป็นผังขึ้น ประกอบกับหลักฐานจากภาพเขียน ไม้สลัก และโบราณวัตถุ สมัยอยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน และสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงใช้พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท ณ เมืองโบราณ รับรองสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ ๒ และพระราชสวามี เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งในวันนั้นถือเป็นสิริมงคลและเป็นเสมือนวันเปิดเมืองโบราณต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการด้วย

สรรเพชญปราสาท เป็นพระที่นั่งโบราณสมัยอยุธยาตอนต้น ในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นโดยหนีจากอิทธิพลของสถาปัตยกรรมขอมและไทยเหนือ ดังนั้นพระที่นั่งองค์นี้จึงเป็นที่รวมความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสถาปัตยกรรมอยุธยาเข้าไว้ด้วยกัน พระที่นั่งสรรเพชญปราสาทใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการ ประกอบพระราชพิธีและรับแขกเมืองของพระมหากษัตริย์ เช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นท้องพระโรงออกรับราชฑูต ต่อมาเมื่อเสียกรุงครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ถูกพม่าเอาไฟเผาทิ้งทั้งองค์เหลือแต่ซากฐาน เมืองโบราณได้สร้างพระที่นั่งสรรเพชญปราสาทขึ้น โดยค้นคว้าจากหลักฐานดั้งเดิมทั้งของไทยและของต่างชาติ เช่น จดหมายเหตุ ตำนาน พระราชพงศาวดาร ประกอบกับหลักฐานที่เหลือให้เห็นอย่างคร่าวๆ โดยมากำหนดเป็นผังขึ้น ประกอบกับหลักฐานจากภาพเขียน ไม้สลัก และโบราณวัตถุ สมัยอยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน และสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงใช้พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท ณ เมืองโบราณ รับรองสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ ๒ และพระราชสวามี เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งในวันนั้นถือเป็นสิริมงคลและเป็นเสมือนวันเปิดเมืองโบราณต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการด้วย

 
 

www.AncientCity.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต