ยุคสมัยทางศิลปะ » ศิลปะศรีวิชัย พุทธศตวรรษที่ 13-18

 
พระบรมธาตุไชยา ถือว่าเป็นเจดีย์สถานอันศักดิ์สิทธิ์และสำคัญทางภาคใต้ มีลักษณะคล้ายกับเจดีย์จันทิปวนะในประเทศอินโดนีเซีย เมืองโบราณได้สร้างพระบรมธาตุไชยาขึ้นตามแบบอย่างเก่าที่สุดที่พบในชวา องค์พระธาตุเป็นอาคารสี่เหลี่ยมตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม มีเจดีย์จำลองอยู่ที่มุมทั้งสี่ ลวดลายประดับตกแต่งองค์พระบรมธาตุเกี่ยวข้องกับคติพุทธศาสนามหายาน เช่น รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร รูปนางดารา ตามมุมบนที่องค์พระธาตุมีเกียรติมุขประดับองค์ระฆังตามคติที่นิยมกันในชวา
พระบรมธาตุไชยา ถือว่าเป็นเจดีย์สถานอันศักดิ์สิทธิ์และสำคัญทางภาคใต้ มีลักษณะคล้ายกับเจดีย์จันทิปวนะในประเทศอินโดนีเซีย เมืองโบราณได้สร้างพระบรมธาตุไชยาขึ้นตามแบบอย่างเก่าที่สุดที่พบในชวา องค์พระธาตุเป็นอาคารสี่เหลี่ยมตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม มีเจดีย์จำลองอยู่ที่มุมทั้งสี่ ลวดลายประดับตกแต่งองค์พระบรมธาตุเกี่ยวข้องกับคติพุทธศาสนามหายาน เช่น รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร รูปนางดารา ตามมุมบนที่องค์พระธาตุมีเกียรติมุขประดับองค์ระฆังตามคติที่นิยมกันในชวา

พระบรมธาตุไชยา ถือว่าเป็นเจดีย์สถานอันศักดิ์สิทธิ์และสำคัญทางภาคใต้ มีลักษณะคล้ายกับเจดีย์จันทิปวนะในประเทศอินโดนีเซีย เมืองโบราณได้สร้างพระบรมธาตุไชยาขึ้นตามแบบอย่างเก่าที่สุดที่พบในชวา องค์พระธาตุเป็นอาคารสี่เหลี่ยมตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม มีเจดีย์จำลองอยู่ที่มุมทั้งสี่ ลวดลายประดับตกแต่งองค์พระบรมธาตุเกี่ยวข้องกับคติพุทธศาสนามหายาน เช่น รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร รูปนางดารา ตามมุมบนที่องค์พระธาตุมีเกียรติมุขประดับองค์ระฆังตามคติที่นิยมกันในชวา

 
 

www.AncientCity.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต