Home

ยินดีต้อนรับ

การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนหมายถึง “ความสามารถในการสร้างระบบการจัดการที่ดี มีการจัดสรรทรัพยากรได้เหมาะสม และมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง” จนสถานที่แห่งนั้นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทุกยุคสมัย เมืองโบราณ สมุทรปราการ ก็เป็นแหล่งการเรียนรู้หนึ่งที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งกำลังพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในอนาคต

ซึ่งในปัจจุบันมีการนำระบบการจัดการภายในองค์กรเข้ามาใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้น มีการจัดสรรทรัพยากรต่างๆได้อย่างลงตัว ส่วนของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ก็มีความต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในเรื่องของสภาพสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยเมืองโบราณได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม โดยเจตนารมณ์ของผู้สร้างต้องการให้ผู้คนได้รู้คุณค่าและเข้าใจรากเหง้าของสังคมไทย ส่วนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ก็มีการคำนึงถึงการสร้างงาน การกระจายรายได้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน

นอกจากนี้ยังเห็นถึงความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อม ให้ใกล้เคียงกับสภาพของบ้านเมืองในอดีต ที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ อากาศบริสุทธิ์ไร้มลพิษ ซึ่งขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมภายนอก เพราะรอบเมืองโบราณรายล้อมด้วยโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเขตชุมชนที่มีการจราจรคับคั่ง ส่งผลให้เกิดสภาวะมลพิษ และแหล่งเสื่อมโทรมมากมาย เช่นเดียวกับเมืองอุตสาหกรรมอื่นทั่วประเทศไทย ที่สภาวะดังกล่าวเป็นอุปสรรคสำคัญทำให้แหล่งท่องเที่ยวบริเวณนั้นมีความล่าช้าในส่วนของการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ คือ “ความมีคุณค่า” และคุณค่าของเมืองโบราณมิได้อยู่ที่การเป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อพักผ่อน หาความสุขแล้วก็กลับไป แต่คุณค่าในสถานที่แห่งนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้มาเยือนสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้สร้างต้องการถ่ายทอด มองเห็นถึงความสำคัญ และช่วยกันสนับสนุนให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป 

ภาพกิจกรรม ก้าวหนึ่ง ณ เมืองโบราณ เพื่อโครงการ ก้าวคนละก้าว

 

www.AncientCity.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต