Erawan Museam

Home

เรียนรู้เรื่องราวของอดีต

ให้คนปัจจุบันเรียนรู้เรื่องราวของอดีต เพราะอดีตเปรียบเสมือนเข็มทิศและหางเสือ ที่มีไว้สำหรับเดินเรืออย่างมีสวัสดิภาพ .

ศาสนาเป็นเครื่องค้ำชูสันติภาพ

ศิลปะที่เป็นมรดกจากบรรพบุรุษ ซึ่งสั่งสมมานาน และมีคุณค่าไม่เสื่อมคลาย เป็นประจักษ์ พยานแห่งความเจริญด้านจิตใจของสังคมตะวันออกที่มีศาสนาเป็นเครื่องค้ำชูสันติภาพของโลก

เผยแผ่วัฒนธรรมประเพณี

เพื่อให้มนุษย์ร่วมโลกรู้จักประเพณีและวัฒนธรรมของไทย และใช้เป็นเครื่องกล่อมเกลาผู้ที่กำลัง หลงทางอยู่ในสังคมที่มีวิทยาศาสตร์เจริญ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ทำให้ผู้คนนับถือลัทธิวัตถุนิยม ที่มุ่ง แสวงหาแต่ความสุขในทางโลก

มรดกตลอดกาลของมนุษยชาติ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ คือ มรดกของมนุษยชาติที่จะคงอยู่คู่ฟ้าดินตลอดไป

ยินดีต้อนรับ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ ที่โดดเด่นสะดุดตา ผสมผสานด้วยงานวิจิตรศิลป์และประณีตศิลป์ภายใน แวดล้อมด้วยบรรยากาศสวนป่าหิมพานต์อันรื่นรมย์ ดึงดูดให้ผู้คนแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชม แต่ทว่า..ช้างเอราวัณนี้มิได้ทำหน้าที่เป็นเพียงสถานที่เก็บรวบรวม หรือเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมเท่านั้น เพราะสิ่งสำคัญคือช้างนี้ เป็นตัวแทนความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินสุวรรณภูมิ และเป็นสัญลักษณ์แห่งสยามประเทศ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ คือ วิธีการเรียนรู้ทางศิลปะและศาสนา ที่ส่งเสริมให้คนทั่วไปรู้จัก หลักแห่งศาสนาทั้ง 4 ด้วยเจตนารมณ์และอุดมคติของ คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ซึ่งถ่ายทอดและปลูกฝังด้วยจิตวิญญาณของนักปราชญ์ เพื่อให้มนุษย์ร่วมโลกรู้จักศิลปะและศาสนาอันเป็นรากฐานของอารยธรรมตะวันออก

www.erawan-museum.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต