Erawan Museam

พิพิธภัณฑ์

บริเวณโดยรอบอาคาร

บริเวณโดยรอบอาคาร

ภูมิทัศน์รอบๆ อาคารพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ตกแต่งเป็นอุทยานพรรณไม้ในวรรณคดีและพรรณไม้หายากจากทุกภูมิภาคของประเทศ ด้วยจุดประสงค์ที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยา หรืออีกนัยหนึ่ง คือต้องการสร้างบรรยากาศให้สวนแห่งนี้เป็นดั่งป่าหิมพานต์ที่มีอยู่ในตำนานของทั้งศาสนาพุทธและฮินดู

ภายในอุทยานประดับตกแต่งด้วยงานประติมากรรมลอยตัว เป็นปูนปั้นประดับเครื่องเบญจรงค์ สร้างสรรค์เป็นรูปสัตว์ในเทพนิยายที่กล่าวกันว่าอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ เช่น อาทิ กิเลน คชปักษา วารีกุญชร นางเงือก เป็นต้น

Copyright 2014 ThaiGlico.com All Right Reserve