Erawan Museam

Home

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id lacinia metus. Sed vel sem aliquet ante dapibus scelerisque id vel arcu. Mauris pulvinar viverra fermentum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id lacinia metus. Sed vel sem aliquet ante dapibus scelerisque id vel arcu. Mauris pulvinar viverra fermentum. Nam

Gallery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id lacinia metus. Sed vel sem aliquet ante dapibus scelerisque id vel arcu. Mauris pulvinar viverra fermentum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id lacinia metus. Sed vel sem aliquet ante dapibus scelerisque id vel arcu. Mauris pulvinar viverra fermentum. Nam

The Museum

เพื่อให้มนุษย์ร่วมโลกรู้จักประเพณีและวัฒนธรรมของไทยและใช้เป็นเครื่องกล่อมเกลาผู้ที่กำลังหลงทางอยู่ในสังคมที่มีวิทยาศาสตร์เจริญ แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้คนนับถือลัทธิวัตถุนิยมที่มุ่งแสวงหาแต่ความสุขในทางโลก

Historical Timeline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id lacinia metus. Sed vel sem aliquet ante dapibus scelerisque id vel arcu. Mauris pulvinar viverra fermentum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id lacinia metus. Sed vel sem aliquet ante dapibus scelerisque id vel arcu. Mauris pulvinar viverra fermentum. Nam

Historical Timeline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id lacinia metus. Sed vel sem aliquet ante dapibus scelerisque id vel arcu. Mauris pulvinar viverra fermentum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id lacinia metus. Sed vel sem aliquet ante dapibus scelerisque id vel arcu. Mauris pulvinar viverra fermentum. Nam

Historical Timeline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id lacinia metus. Sed vel sem aliquet ante dapibus scelerisque id vel arcu. Mauris pulvinar viverra fermentum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id lacinia metus. Sed vel sem aliquet ante dapibus scelerisque id vel arcu. Mauris pulvinar viverra fermentum. Nam

ยินดีต้อนรับ

การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนหมายถึง ความสามารถในการสร้างระบบการจัดการที่ดี มีการจัดสรรทรัพยากรได้เหมาะสม และมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จนสถานที่แห่งนั้นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทุกยุคสมัย เมืองโบราณ สมุทรปราการ ก็เป็นแหล่งการเรียนรู้หนึ่งที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งกำลังพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในอนาคต

ซึ่งในปัจจุบันมีการนำระบบการจัดการภายในองค์กรเข้ามาใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้น มีการจัดสรรทรัพยากรต่างๆได้อย่างลงตัว ส่วนของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ก็มีความต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในเรื่องของสภาพสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยเมืองโบราณได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม โดยเจตนารมณ์ของผู้สร้างต้องการให้ผู้คนได้รู้คุณค่าและเข้าใจรากเหง้าของสังคมไทย ส่วนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ก็มีการคำนึงถึงการสร้างงาน การกระจายรายได้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน

นอกจากนี้ยังเห็นถึงความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อม ให้ใกล้เคียงกับสภาพของบ้านเมืองในอดีต ที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ อากาศบริสุทธิ์ไร้มลพิษ ซึ่งขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมภายนอก เพราะรอบเมืองโบราณรายล้อมด้วยโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเขตชุมชนที่มีการจราจรคับคั่ง ส่งผลให้เกิดสภาวะมลพิษ และแหล่งเสื่อมโทรมมากมาย เช่นเดียวกับเมืองอุตสาหกรรมอื่นทั่วประเทศไทย ที่สภาวะดังกล่าวเป็นอุปสรรคสำคัญทำให้แหล่งท่องเที่ยวบริเวณนั้นมีความล่าช้าในส่วนของการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ คือ ความมีคุณค่า และคุณค่าของเมืองโบราณมิได้อยู่ที่การเป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อพักผ่อน หาความสุขแล้วก็กลับไป แต่คุณค่าในสถานที่แห่งนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้มาเยือนสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้สร้างต้องการถ่ายทอด มองเห็นถึงความสำคัญ และช่วยกันสนับสนุนให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนเมืองโบราณเปิดรับสมัคร หลักสูตรศิลปะเพื่ออาชีพ และหลักสูตรงานสลักดุนเพื่ออาชีพ เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น. สอบถามได้ที่ 02 323 4099 ต่อ 312

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนเมืองโบราณเปิดรับสมัคร หลักสูตรศิลปะเพื่ออาชีพ และหลักสูตรงานสลักดุนเพื่ออาชีพ เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น. สอบถามได้ที่ 02 323 4099 ต่อ 312

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนเมืองโบราณเปิดรับสมัคร หลักสูตรศิลปะเพื่ออาชีพ และหลักสูตรงานสลักดุนเพื่ออาชีพ เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น. สอบถามได้ที่ 02 323 4099 ต่อ 312

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนเมืองโบราณเปิดรับสมัคร หลักสูตรศิลปะเพื่ออาชีพ และหลักสูตรงานสลักดุนเพื่ออาชีพ เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น. สอบถามได้ที่ 02 323 4099 ต่อ 312

Copyright 2014 ThaiGlico.com All Right Reserve