Erawan Museam

พิพิธภัณฑ์

Erawan Museam
Erawan Museam
Erawan Museam
Erawan Museam
Erawan Museam

อาคารพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๓ ส่วน คือ ชั้นล่างสุดหรือชั้นใต้ดิน ชื่อชั้นสุวรรรณภูมิ
ชั้นตรงกลางชื่อชั้นโลก ชั้นบนสุดชื่อชั้นจักรวาล

Copyright 2014 ThaiGlico.com All Right Reserve