Erawan Museam

Home

ยินดีต้อนรับ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ ที่โดดเด่นสะดุดตา ผสมผสานด้วยงานวิจิตรศิลป์และประณีตศิลป์ภายใน แวดล้อมด้วยบรรยากาศสวนป่าหิมพานต์อันรื่นรมย์ ดึงดูดให้ผู้คนแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชม แต่ทว่า..ช้างเอราวัณนี้มิได้ทำหน้าที่เป็นเพียงสถานที่เก็บรวบรวม หรือเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมเท่านั้น เพราะสิ่งสำคัญคือช้างนี้ เป็นตัวแทนความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินสุวรรณภูมิ และเป็นสัญลักษณ์แห่งสยามประเทศ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ คือ วิธีการเรียนรู้ทางศิลปะและศาสนา ที่ส่งเสริมให้คนทั่วไปรู้จัก หลักแห่งศาสนาทั้ง 4 ด้วยเจตนารมณ์และอุดมคติของ คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ซึ่งถ่ายทอดและปลูกฝังด้วยจิตวิญญาณของนักปราชญ์ เพื่อให้มนุษย์ร่วมโลกรู้จักศิลปะและศาสนาอันเป็นรากฐานของอารยธรรมตะวันออก

www.erawan-museum.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต