บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณสำหรับ คนไทย (เด็ก อายุ 6-14ปี)